Avukatlar ve Kaza uzmanlari

İşinizden maksimum verimi sağlıyoruz.

Bir şübe seçin

Snel hulp nodig?

Genel Şartlar

Madde 1: Arslan & Arslan Avukatlar

1.1 Arslan & Arslan Advocaten (bundan sonra “AA” olarak anılacaktır), Arslan & Arslan Avukatlar B.V. (Hollanda Ticaret Odası ticaret siciline kayıtlı, 65787633 numaralı) ve BK Advocatuur (Hollanda Ticaret Odası ticaret siciline kayıtlı, 72387610 numaralı) arasındaki bir işbirliği anlaşmasıdır. İşbirliği anlaşmasına dahil olan taraflar, Arslan & Arslan Avukatlar adı altında dışarıya karşı ortak bir isim altında hareket ederler. Katılımcı taraflar bir tüzel kişi veya ortaklık değildir. Söz konusu taraflar yakın bir işbirliği içinde çalışırlar, ancak müşterileriyle bağımsız olarak (sözleşme) anlaşmalar yaparlar ve kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinden bireysel olarak sorumludurlar.
1.2 AA’nın Genel Şartları, AA tarafından herhangi bir görevin yerine getirilmesinde AA tarafından istihdam edilen tüm kişilerin veya AA’nın sorumluluğu olabilecek diğer kişilerin sözleşmeleri ve hizmetleri için de geçerlidir.
1.3 AA, Kendisi gibi bağımsız bir sözleşmeli yüklenici olarak Hizmet Sağlayıcısı’na hizmetlerini sunar ve İşveren’in çalışanı, ortağı, temsilcisi veya ortak girişimi olarak değil.
1.4 Bu Genel Şartlarda, İşveren, hem tekil işverenleri hem de işverenleri ifade eder.
1.5 Bu Genel Şartlarda, AA aynı zamanda AA bünyesinde çalışan kişileri de kapsar.

1.6 Bu genel şartlar, AA tarafından kabul edilen tüm görevlere, ayrıca ek görevlere ve devam eden görevlere uygulanır.

Madde 2: Sözleşme

AA tarafından sunulan tüm hizmetler sadece AA tarafından kabul edilir ve yerine getirilir. Bu durum, İşveren’in açık veya zımni olarak belirli bir kişi tarafından yerine getirileceği niyetinde olduğu durumlarda da geçerlidir. 7:403 (fıkra 2), 7:404, 7:407 (fıkra 2) ve 7:409 Borçlar Kanunu maddeleri uygulanmaz.

Madde 3: Sorumluluk

3.1 AA, İşveren’e (veya hizmet alacak diğer kişilere) karşı sözleşme ihlali, haksız fiil, kanun veya başka bir nedenle herhangi bir miktarla ilgili olarak sorumlu değildir. AA, herhangi bir durum veya diğer hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir dolaylı, yanıltıcı, dolaylı, cezai veya özel zarardan dolayı sorumlu değildir, bu anlaşmadan kaynaklanan iddialarla ilgili olarak, böyle bir kayıp veya hasarın öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın.
3.2 Müşteri’nin bir Müşteri’nin talimatının yerine getirilmesi sırasında bir sorumluluk durumu ortaya çıkar ve bu sorumluluk, AA’nın söz konusu sigorta kapsamından talep edebileceği miktar veya miktarlarla sınırlı olacaktır, AA’nın bu sigortayla ilgili kendi payı dahil. Önceki cümlede bahsedilen bir durum, bir ihmali de içerir. AA tarafından sağlanan mesleki sorumluluk sigortasının maksimum talep edilebileceği miktar veya miktarlar, İşverene ilk talepte bildirilecektir. Bir Müşteri’nin talebi üzerine, söz konusu maksimum miktar veya maksimum miktarlar olağandışı olarak artırılabilir. Bu masraflar Müşteri’ye yansıtılacaktır. Yukarıda adı geçen sigortalar kapsamında sigortacı(lar) tarafından herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, herhangi bir sorumluluk, AA tarafından söz konusu takvim yılı içinde ilgili durumda faturalandırılan miktarın üç katına eşit olan bir miktara, en fazla 10.000 Euro’ya kadar sınırlı olacaktır.
3.3 Bu anlaşma veya diğer hizmetlerle ilgili olarak AA’nın müşteriye (veya hizmet sunulan diğer kişilere) zarar vermesi durumunda, AA, diğerleriyle birlikte ortaklaşa değil, makul bir oranda diğerleriyle sınırlı sorumludur, diğerlerinin katkılarına göre AA’ya atfedilebilecek ölçüde katkıda bulunan AA’ya atfedilebilecek bir toplam hasarın veya kaybın miktarına. AA’nın sorumluluğu, AA’nın sorumluluğa katkıda bulunan koşulların diğerlerinin katkılarına göre hasar veya kayba katkısının oranına dayanarak AA’ya makul bir şekilde atfedilebilecek toplam hasarın veya kaybın kısmıyla sınırlı olacaktır. Başka bir taraftan tarafından getirilen veya kabul edilen sorumluluğun kısmi sorumluluğunun değerlendirmesini etkilemeyen bir hariç tutma veya kısıtlama, bir hasar tazminat talebinin anlaşmazlık çözüldüğünde Ayrıca, başka bir sorumlu (hukuki) kişinin ölümü, feshi veya iflası veya herhangi bir başka sebep nedeniyle sorumlu (hukuki) kişilerin tamamına yayılamaması durumunda, AA’nın sorumluluğu sadece AA’ya uygun olarak atfedilebilecek toplam zararın bir kısmıyla sınırlıdır.
3.4 Bu sözleşmeden kaynaklanan veya başka şekillerde kaynaklanan hizmetlerle ilgili Müşterinin herhangi bir alacak hakkı, Müşterinin bu talepten haberdar olduğu veya bilmesi gerektiği tarihten itibaren bir yıl içinde kesin olarak sona erecektir.
3.5 (Hukuki sorumluluk) sınırlamaları, AA’nın kasti veya ağır ihmalinden kaynaklanan veya yasayla yasaklanmayan zararlardan dolayı uygulanmaz.

AA’nın kasti veya ağır ihmali veya bu sınırlamaların yasayla yasaklandığı ölçüde oluşan zararlardan kaynaklanan kısıtlamalar uygulanmaz.
3.6 Müşteri, bu sözleşmenin hükümleri gereği, hizmetlerle ilgili talep ve teminat haklarını yalnızca AA’ya karşı kullanacak ve AA’nın alt yüklenicileri, üyeleri, hissedarları, yöneticileri, yetkilileri, ortakları, müşterileri veya çalışanlarına karşı kullanmayacaktır. Bu anlaşma ve içerdiği (hukuki sorumluluk) sınırlamalar, önceki cümlede adı geçen tüm kişiler ve yetkililerin yararına da amaçlanmış olup, bunlara başvurma hakkı bulunmaktadır.
3.7 Uygulanabilir yasalara göre izin verildiği ölçüde, Müşteri, 3.6’da belirtilen kişilere veya yetkililere yönelik, AA’nın sağladığı bir Tavsiye’nin açıklanmasından, kullanımından veya bir üçüncü tarafın bir Tavsiyeye güvenmesinden kaynaklanan tüm üçüncü taraf talepleri (Müşteri ile ilişkili kişiler ve işletmeler dahil) ve bu taleplerden kaynaklanan sorumluluklar, zararlar, tazminatlar, masraflar ve harcamalar (makul dış ve iç hukuki yardım masrafları dahil) konusunda AA’yı ve Arslan & Arslan Derdengelden Beheer Stichting’i korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, üçüncü tarafın Güven’e önceden yazılı onay vermediği sürece geçerli değildir.
3.8 Verilen talimatın yerine getirilmesi yalnızca Müşteri’nin menfaati için gerçekleştirilir. Üçüncü taraflar, gerçekleştirilen çalışmaların içeriğinden hak iddia edemezler.

Madde 4: Üçüncü Tarafların Görevlendirilmesi

Mümkün olduğunca, Müşteri ile yapılan görüşmeler sonrasında ve gerekli özen gösterilerek AA tarafından görevlendirilecek üçüncü taraflar seçilecektir. AA, bu üçüncü tarafların kusurlarından, AA’nın kasti veya ağır ihmalinden başka, sorumlu değildir. AA tarafından önceden öneri almak için örneğin dava avukatları, icra memurları, kuryeler ve/veya tercümanların görevlendirilmesi için herhangi bir önceden görüşme yapılmaz. Üçüncü tarafları görevlendirmek için yapılan masraflar Müşteri tarafından karşılanır.

Madde 5: Ödemeler

5.1 AA’nın onur ücretleri ve Müşteri adına AA tarafından ödenen (maddi olmayan) masrafların (harcama ücretleri, icra masrafları ve çıkarılma masrafları gibi) faturasının, herhangi bir itiraz veya hesaplaşma olmaksızın, fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılması gerekmektedir, başka bir ödeme süresi anlaşılmadıkça. Yukarıdaki durumun ihlal edilmesi halinde Müşteri temerrütte sayılır. Bu durumda, Borçlar Kanunu’nun 6:119 a maddesinde belirtilen yasal faiz talep edilebilir ve AA’nın yaptığı tüm masraflar, bunlar arasında Borçlar Kanunu’nun 6:96/2 maddesi uyarınca yapılan masraflar da bulunur. Müşterinin açıkça yazılı olarak itirazda bulunmadığı takdirde, AA ve Arslan & Arslan Derdengelden Beheer Stichting tarafından tahsil edilen veya ödenen miktarlar, Müşterinin AA’ya olan borcunu ödemek için kullanılabilir veya bunun için kullanılabilir. Borç tahsilatıyla ilgili (mahkeme dışı) tüm masraflar – tahsil edilecek tutarın %15’i alt sınırıyla – Müşteri tarafından karşılanır. Mahkeme masrafları, talep edilecek tutarın hukuki maliyetlerle sınırlı olmamasına rağmen, Müşteri (çoğunlukla) haksız çıkarılıyorsa tamamen Müşteri tarafından karşılanır.
5.2 AA, ofis tesisleri maliyetlerini karşılamak için saatlik ücrete %7 ek bir ücret uygular. Bu maliyetler arasında genel giderler, envanter satın alma ve bakım maliyetleri, posta ücretleri, fotokopiler, veri trafiği, BT maliyetleri, bilgi sistemleri ve diğer destek hizmetleri bulunur.
5.3 AA, tarafından uygulanan (temel) saatlik ücret ve araba veya toplu taşıma ile seyahat edilmesi için ödenen seyahat masraflarını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklik %10’dan fazla bir artış içeriyorsa veya AA ile Müşteri arasında görevin oluştuğu tarihten itibaren üç ay içinde artış meydana gelirse, Müşteri sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fesih hakkı, temel saatlik ücretin ve/veya yukarıda belirtilen seyahat masraflarının artışından sonra Müşteri’ye gönderilen ilk fatura tarihinden itibaren 15. gününde sona erer.

Madde 6: Diğer Hükümler

6.1 Bu anlaşma ve bu anlaşmadan kaynaklanan tüm (sözleşmeli olmayan) yükümlülükler, Hollanda hukuku tarafından düzenlenir ve yorumlanmalıdır.
6.2 AA’nın hizmetlerine ve bu anlaşmaya ilişkin tüm anlaşmazlıklar, ilk olarak, tarafların bu anlaşma için bağlandığı Lahey mahkemesinin münhasır yargı yetkisine tabidir.
6.3 Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü (tümüyle veya kısmen) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz ise, diğer hükümler tamamen geçerli olmaya devam eder. © Arslan & Arslan Advocaten B.V.