Advocaten en letselschadespecialisten

Wij halen het maximale uit uw zaak.

Kies een vestiging

Snel hulp nodig?

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Arslan & Arslan Advocaten

1.1 Arslan & Arslan Advocaten (hierna te noemen: “AA”) is een samenwerkingsverband tussen Arslan & Arslan Advocaten B.V. (ingeschreven bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65787633) en BK Advocatuur (ingeschreven bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72387610). De aan het samenwerkingsverband deelnemende partijen treden naar buiten toe onder de gemeenschappelijke naam Arslan & Arslan Advocaten. De deelnemende partijen vormen geen rechtspersoon en geen maatschap. Voornoemde partijen werken nauw samen, maar sluiten zelfstandig overeenkomsten (van opdracht) met hun cliënten en zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hen verstrekte opdrachten.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden van AA zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van alle personen die bij de uitvoering door AA van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten AA aansprakelijk zou kunnen zijn.
1.3 AA verleent haar diensten aan de Opdrachtgever als zelfstandig opdrachtnemer en niet als de werknemer, partner, agent of in de vorm van een joint venture van de Opdrachtgever.
1.4 Met Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden zowel opdrachtgever als opdrachtgevers bedoeld.
1.5 Met AA wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens bedoeld de personen die bij en voor AA werkzaam zijn.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door AA aanvaarde opdracht, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten

Artikel 2: Overeenkomst

Alle diensten door AA worden uitsluitend door AA aanvaard en uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:403 (lid 2), 7:404, 7:407 (lid 2) en 7:409 BW worden uitgesloten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 AA is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk (noch jegens anderen aan wie diensten worden verleend) op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad, de wet of anderszins, voor enig bedrag in verband met winstderving, verlies van gegevens of goodwill. AA is evenmin aansprakelijk voor enige gevolg-, incidentele, indirecte, punitieve of bijzondere schade in verband met vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de diensten, ongeacht mogelijke voorzienbaarheid van dergelijk verlies of schade.
3.2 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door AA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat AA in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Het bedrag of de bedragen waarop de door AA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal aanspraak geeft, worden op eerste verzoek aan de Opdrachtgever medegedeeld. Op verzoek van een Opdrachtgever kan voornoemd maximaal bedrag of voornoemde maximale bedragen incidenteel worden verhoogd. De kosten daarvan zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Indien uit welke hoofde dan ook geen uitkering wordt gedaan door de verzekeraar(s) onder de hierboven genoemde verzekering(en), zal iedere aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag dat door AA is gefactureerd in het desbetreffende geval in het desbetreffende kalenderjaar, met een maximum van € 10.000,-.
3.3 Indien AA jegens Opdrachtgever (dan wel jegens anderen aan wie diensten worden verleend) op grond van deze overeenkomst of anderszins in verband met de diensten aansprakelijk is voor schade waaraan ook andere personen hebben bijgedragen, dan is AA niet hoofdelijk maar maximaal voor een redelijk deel met die anderen aansprakelijk. De aansprakelijkheid van AA is in ieder geval beperkt tot dat gedeelte van de totale schade of het verlies dat billijkerwijs aan AA valt toe te rekenen, gebaseerd op de mate waarin de aan AA toe te rekenen omstandigheden tot de schade of verlies hebben bijgedragen in verhouding tot de bijdragen van anderen. Een eventuele uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid door overige aansprakelijke (rechts)personen op enig moment opgelegd of overeengekomen laat de beoordeling van de gedeeltelijke aansprakelijkheid van AA onverlet evenals het feit dat een vordering tot vergoeding van schade wordt geschikt of niet geïnd kan worden. Ook indien de schade door overlijden, de ontbinding of het faillissement van een andere aansprakelijke (rechts)persoon of door welke andere oorzaak dan ook niet langer over alle aansprakelijke (rechts)personen kan worden omgeslagen, is de aansprakelijkheid van AA beperkt tot dat gedeelte van de totale schade dat billijkerwijs aan AA valt toe te rekenen.
3.4 Alle vorderingsrechten van de Opdrachtgever met betrekking tot de diensten of anderszins uit deze overeenkomst voortvloeiend, zullen in ieder geval binnen een jaar na de datum waarop de Opdrachtgever zich van die vordering bewust werd of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, vervallen.
3.5 De (aansprakelijkheids)beperkingen genoemd in de voorafgaande artikelen (3.2 en 3.4) zijn niet van toepassing op schade die is veroorzaakt

door opzet of grove schuld van AA of voor zover deze beperkingen bij wet verboden zijn.
3.6 De Opdrachtgever zal haar eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de diensten of anderszins uit hoofde van deze overeenkomst uitsluitend uitoefenen tegen AA en niet tegen de onderaannemers, leden, aandeelhouders, bestuurders, functionarissen, partners, opdrachtgevers of werknemers van AA. Deze overeenkomst en de daarin opgenomen (aansprakelijkheids)beperkingen zijn mede bedoeld ten behoeve van alle personen en functionarissen die in de vorige zin zijn genoemd, die hier dan ook een beroep op kunnen doen.
3.7 Voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan, dient de Opdrachtgever AA en de hiervoor in 3.6 genoemde personen of functionarissen te vrijwaren voor alle vorderingen van derden (waaronder de met de Opdrachtgever gelieerde personen en ondernemingen) en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen, kosten en onkosten (waaronder redelijke externe en interne kosten van rechtsbijstand) die voortvloeien uit de openbaarmaking van aanbeveling(en), mededeling(en), informatie, advies e.d. (hierna gezamenlijk “Advies”) van AA, het gebruik van een derde van, of het door een derde vertrouwen op, een Advies. Deze verplichting geldt niet indien AA het vertrouwen van de derde partij op het Advies expliciet schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.8 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Inschakeling van derden

Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal na overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid de door AA in te schakelen derden worden uitgekozen. AA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van AA. Door AA vindt geen voorafgaande overleg plaats voor de inschakeling van bijvoorbeeld procesadvocaten, deurwaarders, koeriers en/of vertalers. De kosten voor het inschakelen van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5: Betalingen

5.1 Betaling van declaraties voor honorarium van AA en de door AA voor Opdrachtgever betaalde (on)kosten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels) dienen, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van het voorgaande is de Opdrachtgever in verzuim. Hierdoor zal wettelijke rente geclaimd kunnen worden als bedoeld in artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek, alsmede alle door AA gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten conform artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Behoudens direct kenbaar gemaakt schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever zijn AA en de Stichting Beheer Derdengelden Arslan & Arslan gerechtigd voor of van de Opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan AA verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
5.2 AA rekent een opslag van 7% op het uurtarief ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten. Onder deze kosten wordt onder andere begrepen de kosten voor overhead, aanschaf en onderhoud van inventaris, porti, fotokopieën, dataverkeer, ICT-kosten, kennissystemen en andere ondersteuning.
5.3 AA heeft het recht het door haar gehanteerde (basis) uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of per openbaar vervoer te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen AA enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 6: Overige bepalingen

6.1 Deze overeenkomst, alsmede alle (niet)contractuele verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden beheerst door, en dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht.
6.2 Alle geschillen met betrekking tot de dienstverlening van AA en deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Den Haag, waaraan iedere partij zich ten behoeve van deze overeenkomst onderwerpt.
6.3 Indien enige bepaling van deze overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.© Arslan & Arslan Advocaten B.V.