Advocaten en letselschadespecialisten

Wij halen het maximale uit uw zaak.

Kies een vestiging

Snel hulp nodig?

Privacy Statement

Teneinde deze website en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat AA in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens AA voor welke doeleinden gebruikt en wat AA doet om uw privacy te beschermen. AA adviseert u voor het gebruik van de AA internetsite hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de AA internetsite de volgende disclaimer van toepassing. AA adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de AA internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

AA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de AA internetsite.

AA zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de AA internetsite (hierna gezamenlijk te noemen: de “Diensten”) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. AA verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de AA internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de AA internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van AA, al dan niet via de AAinternetsite te optimaliseren.


Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de AA internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat AA uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

AA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de AA internetsite bent. AA gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de AA internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door AA kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de AA internetsite.

De AA internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de AA internetsite. AA houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de AA internetsite.

Beveiliging

AA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens AA toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

AA kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. AA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. AA raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de AA Internetsite, kunt u contact opnemen via [email protected].