Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden, waarbij de arbeidsovereenkomst direct wordt beëindigd. Hierbij heeft de werkgever geen toestemming van het UWV nodig. Wel moet aan een aantal vereisten zijn voldaan om van een rechtsgeldig ontslag op staande voet te kunnen spreken. Deze vereisten zijn als volgt:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden;
  • Het ontslag moet onverwijld geschieden;
  • De ontslagreden moet onverwijld worden meegedeeld aan de werknemer.

Als de werkgever (nog) niet zeker weet of er een dringende reden is voor ontslag, kan hij hier onderzoek naar doen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat hij wil onderzoeken of een werknemer zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Tijdens dit onderzoek heeft de werkgever de mogelijkheid om de betreffende werknemer op non-actief te stellen.

Een ontslag op staande voet aanvechten

Indien niet aan de drie voorwaarden wordt voldaan, handelt de werkgever in strijd met de wet. In dat geval kan de werknemer het ontslag aanvechten. Zo kan hij zich op de vernietigbaarheid van het ontslag beroepen omdat er geen sprake was van een dringende reden. Als het beroep slaagt, blijft hij nog steeds in dienst van de werkgever en maakt hij aanspraak op loondoorbetaling vanaf de ontslagdatum.

Een andere mogelijkheid voor de werknemer is om ervoor te kiezen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand te laten en een vergoeding vanwege onregelmatige opzegging te vorderen. In dat geval is de vergoeding gelijk aan het salaris over de periode van de opzegtermijn die de werkgever in acht had moeten nemen in het geval van een regelmatige opzegging. Ook kan de werknemer aanspraak maken op een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Het ontslag op staande voet moet in elk geval binnen twee maanden worden aangevochten. Onze deskundige arbeidsrechtadvocaten kunnen u bijstaan tijdens het voeren van een ontslagprocedure.