Aan een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ten minste zes maanden heeft geduurd, dient minstens één maand van tevoren door zijn werkgever te worden meegedeeld of zijn contract wordt verlengd of niet. De werkgever heeft dus een aanzegverplichting waar een termijn aan verbonden is. Als hij deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, komt aan de werknemer het recht op een aanzegvergoeding toe. De hoogte van de aanzegvergoeding is gelijk aan het loon over de periode dat de werkgever te laat is met de aanzegging, waarbij een maximum van één maandsalaris geldt.

Is de werkgever niet bereid de verschuldigde aanzegvergoeding te betalen, dan dient de werknemer binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd een verzoekschrift in te dienen bij de daartoe bevoegde rechtbank. Na deze termijn van twee maanden vervalt de aanspraak op een aanzegvergoeding.

Denkt u aanspraak te maken op een aanzegvergoeding, wacht dan niet te lang en neem contact met ons op voordat uw recht komt te vervallen.